[[suggestion]]
YK:n ilmastosopimus

Vedtatt

09.05.1992

Trådt i kraft

21.04.1994

Les mer på engelsk

United Nations Framework Convention on Climate Change

Sopimuksen tavoitteena on vakauttaa kasvihuonekaasujen pitoisuus ilmakehässä sellaiselle tasolle, etteivät vaaralliset, ihmisen aikaansaamat vaikutukset pääse vaikuttamaan ilmastoon. Tavoitteeseen pyritään kartoittamalla kasvihuonekaasujen päästöjä. Aluksi sopimus sisälsi tavoitteen päästöjen vähentämisestä 1990-luvun tasolle ennen 2000-luvun alkua, mutta ensimmäisessä sopimusmaiden välisessä kokouksessa vuonna 1995 tähän tavoitteeseen johtavia toimenpiteitä pidettiin riittämättöminä koko sopimuksen tavoitteiden lopulliseen tasoon nähden. Tällä hetkellä 194 maata on allekirjoittanut YK:n ilmastosopimuksen.

Gjennomføring

Ilmastosopimuksella ei aseteta maakohtaisia kasvihuonekaasujen päästörajoituksia eikä esitetä varsinaisia toimia päästöjen vähentämiseksi. Sopimuksen 17. artikla sen sijaan avaa mahdollisuuden jatkoneuvotteluille ja lisäkäytännöille, joilla rajoituksia voidaan määrittää. Tärkein tällainen protokolla on Kioton pöytäkirja, joka sitoo pöytäkirjan ratifioineita maita myös laillisesti.

Ilmastosopimus vakiinnuttaa periaatetta yhteisestä, eriytytetystä vastuusta. Tämä tarkoittaa, että kaikki sopimuksen ratifioineet maat tekevät työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, mutta koska etenkin rikkaat teollisuusmaat ovat toiminnallaan pahentaneet ilmasto-ongelmaa, on niillä erityinen vastuu omien päästöjensä vähentämisessä.

Yksi sopimuksen ensimmäisistä toimenpiteistä oli vakiinnuttaa raportointisysteemi maakohtaisille päästöille ja niiden vähennyksille. Näihin yleiskatsauksiin viitataan usein päästöinä vuoteen 1990 verrattuna, sillä kyseisen vuoden päästötasoista voidaan selvittää, kuinka paljon kunkin maan tulee vähentää päästöjään Kioton pöytäkirjan alaisena aikana. Tiettyjen maiden tulee raportoida jatkuvasti omista päästöistään ja vähennyksistään ilmastosihteeristölle.

YK:n ilmastosopimuksen puitteissa perustettiin myös yhteinen rahoitusohjelma, Global Environmental Facility (GEF). Rahoitusohjelman tarkoituksena on auttaa kehitysmaita ja taloudellisessa siirtymävaiheessa olevia maita säilyttämään luonnon monimuotoisuutta, estämään maan eroosiota sekä auttaa maita toimenpiteissä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Resurssit